Odporúčania a usmernenia ŠTK BFZ k dodržiavaniu
nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej
republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky v boji proti ochoreniu COVID-19 k futbalovým
stretnutiam BFZ platný pre všetky súťaže, účinné od
01.10.2020 v súťažnom ročníku 2020/2021

V Bratislave, 1. 10. 2020 Ing. Dušan Štofik predseda ŠTK BFZ

Úrad verejného zdravotníctva SR S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania
sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade,
že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich
v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne
počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti
obecenstva.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh
a predmetov,
– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii.

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
– zákaz podávania rúk,
– pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,
to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce
športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené
v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu
hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie
je možné dodržať,
– v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými
miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel
odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom
druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
– v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je
organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
– podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
– v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný
vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Súťažné stretnutia na všetkých vekových úrovniach
– Odporúča sa príjazd družstiev oddelene tak, aby bol zachovaný primeraný
odstup medzi hráčmi, resp. realizačnými tímami.
– V rámci možností zabezpečiť oddelené vstupy do šatní, alebo dostatočný
časový odstup pri vstupe medzi jednotlivými družstvami.
– Delegované osoby sú povinné dodržať pri príchode do areálu štadióna
primeraný odstup od hráčov, členov realizačného tímu, usporiadateľskej služby
a využiť prekrytie dýchacích ciest rúškom. Šatňa pre delegované osoby musí
byť pred príchodom vydezinfikovaná.
– Organizátor podujatia je povinný (v rámci možností) využiť voľné šatne, alebo
voľné miestnosti na rozdelenie obidvoch družstiev (napr. základná jedenástka
a striedajúci hráči, rozhodcovia a delegát).
– Spoločný nástup obidvoch družstiev na hraciu plochu sa nevykonáva. Je
zakázané podávanie rúk a tiež spoločný pozdrav alebo spoločné fotografovanie
družstiev.
– Technické zóny a lavičky náhradníkov musia byť pred každým stretnutím čisté
a vydezinfikované.
– Využiť možnosť rozšírenia lavičky náhradníkov na tribúne, ak je priamo
dostupná hracia plocha, alebo doplnením dodatočných miest tzv. extra sedenie
(optimálne prekrytých) a následná úprava technickej zóny (rozšírenie). Počas
celého stretnutia musia mať členovia realizačného tímu a náhradníci na
lavičkách náhradníkov prekryté horné dýchacie cesty šatkou, rúškom alebo
šálom.
– Kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom
stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku
s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí.
– Hlavný usporiadateľ je povinný zabezpečiť pred začiatkom stretnutia oddelený
vstup družstiev na hraciu plochu.
– Rozhodca spolu s hlavným usporiadateľom sú povinní zabezpečiť oddelený
vstup družstiev a rozhodcov do šatní v polčasovej prestávke rovnako ako pred
začiatkom stretnutia.

Osobitné nariadenia pre súťažné stretnutia seniorov
– Organizátor podujatia je povinný v súťažiach S3BA a S4BA zabezpečiť
hlásateľskú službu, videotechnika na vyhotovenie neprerušovaného
videozáznamu zo stretnutia a zdravotníka alebo zdravotnú službu.
– Organizátor podujatia je povinný v súťažiach S3BA a S4BA zabezpečiť
hlavného usporiadateľa a usporiadateľskú službu s počtom maximálne 10
členov vrátane hlavného usporiadateľa v zmysle § 9 zákona č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
– Činnosť podávačov lôpt môžu vykonávať členovia US, ktorí musia byť
rozmiestnení v priestoroch areálu štadióna okolo HP.
– Delegát stretnutia zabezpečí prostredníctvom hlavného usporiadateľa časový
harmonogram nástupu obidvoch družstiev a aj rozhodcov na rozcvičku pred
stretnutím a následne aj odchodu z rozcvičky resp. z hracej plochy, aby sa
predišlo spoločnému vstupu hráčov obidvoch družstiev a rozhodcov do svojich
šatní. V prípade majstrovských stretnutí mládeže je povinný túto povinnosť
zabezpečiť rozhodca stretnutia prostredníctvom hlavného usporiadateľa.
– Poradu pred stretnutím vykonať na voľnom priestranstve s dostatočným
odstupom medzi osobami. Najlepšie v exteriéri (samozrejme v závislosti od
počasia), alebo osobitne s HU, vedúcimi obidvoch družstiev a zdravotníkom).
– Kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom
stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku
s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí.
– Hlavný usporiadateľ je povinný zabezpečiť pred začiatkom stretnutia oddelený
vstup družstiev na hraciu plochu.