Milí rodičia

FK VAJNORY bude v dňoch od 9.8.2021 do 13.8.2021 organizovať denný futbalový kemp v priestoroch nášho areálu. Je určený deťom vo veku od 7 do 13 rokov. V prvej fáze prihlasovania, ktorá bude trvať do stredy 26.5., budeme akceptovať prihlášky hráčov FK Vajnory. V druhej dostanú možnosť súrodenci a ostatní záujemcovia. Na kemp budú dohliadať skúsení licencovaní tréneri + animátorka.

Plán kempu:

Pondelok: doobeda – Vstupný turnaj / poobede – tréning
Utorok: doobeda – tréning / poobede – turnaj Ligy Majstrov
Streda: doobeda – Footgolf v hoteli Agátka Čierna Voda + opekačka / poobede – Olympiáda
Štvrtok: doobeda – tréning / poobede – výlet do Šúru
Piatok: doobeda – tréning / poobede – Záverečný turnaj
Voľnočasové aktivity budú zamerané na spoločenské, športové hry a zábavu v kolektíve.
 
Príchod detí do areálu ihriska FK Vajnory denne od 7:30 – 8:00, odchod od 16:30 do 17:00.
 
Cena kempu: pre registrované deti v FK Vajnory 115€, pre ostatné 130€.
V cene je zahrnuté: celodenná strava (teplý obed, olovrant) + pitný režim, 2 x tričko (tréningové a vychádzkové s potlačou), tréneri, animátorka, footgolf.
Každé dieťa je povinné: Byť športovo oblečené, mať športovú (futbalovú) obuv, vychádzkovú obuv a vlastnú fľašu.  
.
Podmienky:
Tréneri + animátorka pripravia pre účastníkov tábora program zameraný na pohybovú prípravu, rozvoj schopností, kreativitu zameranú prevažne na futbal.
V kempe budú platiť základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu kempu. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy.
– Pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca a „Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka“, ktoré bude zaslané vopred alebo poskytnuté pred nástupom na kemp.
– Počas tábora denne priviezť/odovzdať dieťa OSOBNE trénerom v priestoroch ihriska FK Vajnory , kde denný tábor prebieha. Ak deti môžu chodiť domov samé, prinesú písomný súhlas zákonného zástupcu, že môžu ísť domov bez doprovodu.
 
V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 5 dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania).
– z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,
– z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov je 36 detí, maximálny 60),
– z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).
V prípade zrušenia tábora zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.
 
Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:
2 dni pred nástupom –   50 % z výšky účastníckeho poplatku + cenu za dve tričká
24 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku + cenu za dve tričká
Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.
Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.
 
V prípade ďalších otázok alebo nejasností volajte: 0944414389 alebo mailom na: kemp2021@fkvajnory.sk